ช้อปลีวายส์® ได้รถ

“ช้อปลีวายส์® ได้รถ”

คูปองพร้อมรหัสชิงโชค(A) เดือนกรกฎาคม

คูปองพร้อมรหัสชิงโชค(B) เดือนสิงหาคม

ผู้ร่วมรายการที่ซื้อสินค้าลีวายส์® ที่ร่วมรายการชิ้นใดก็ได้ (เสื้อผ้าและรวมถึง Accessories ต่างๆ) ระหว่างวันที่ 6 – 31 กรกฎาคม 2560 จะได้รับคูปองพร้อมรหัสชิงโชค(A) 1 ใบ ต่อสินค้าที่ซื้อ 1 ชิ้น โดยสามารถนำรหัสชิงโชคบนคูปอง(A)ที่ได้รับ ลงทะเบียนที่ (www.levis.co.th/2017/winleviscarjuly) หรือสแกนบาร์โค้ดในคูปอง พร้อมทั้งกรอกชื่อ นามสกุล (ตามที่ระบุบนบัตรประชาชน) เบอร์โทรศัพท์และอีเมล เพื่อยืนยันการซื้อสินค้าลีวายส์® ในช่วงเวลาที่กำหนด (Proof of Purchase) หมดเขตการลงทะเบียนรอบแรกวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 23.59 น.

โดยผู้ร่วมรายการต้องกลับมาซื้อสินค้าลีวายส์® ที่ร่วมรายการชิ้นใดก็ได้อีกครั้งในช่วงวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 เพื่อรับคูปองพร้อมรับรหัสชิงโชค(B)ลงทะเบียนที่ (www.levis.co.th/2017/winleviscarjuly) หรือสแกนบาร์โค้ดในคูปอง เพื่อลงทะเบียนลุ้นรถยนต์ MG จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 504,000 บาท (โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละห้า (5%) ของมูลค่ารางวัล) หมดเขตการลงทะเบียนรอบ 2 วันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 23.59 น.

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรถยนต์ต้องมีการซื้อสินค้าลีวายส์® ทั้ง 2 ช่วง ตามเวลาที่บริษัทกำหนด

ทางบริษัทฯจะรวบรวมและพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของผู้ร่วมรายการที่ได้ทำการลงทะเบียนทั้ง 2 ครั้ง (ด้วยรหัสจากคูปอง A และ คูปอง B)ออกมาตามจำนวนรหัสที่ผู้ร่วมรายการส่งเข้ามา เพื่อนํามาจับหาผู้โชคดี ที่ร้านลีวายส์® สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกท เลขที่ 199, 199/1, 199/2 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 ในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น.

และประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ www.levis.co.th/winleviscar และ www.facebook.com/levis.thailand

Terms and Conditions (เงื่อนไข)

เงื่อนไขการชิงรางวัล

 • ผู้ร่วมรายการซื้อสินค้าลีวายส์® ที่ร่วมรายการชิ้นใดก็ได้ ระหว่างวันที่ 6 – 31 กรกฎาคม 2560 โดยจะได้รับคูปองพร้อมรหัสชิงโชค(A) 1 ใบ ต่อสินค้าที่ซื้อ 1 ชิ้น โดยสามารถนำรหัสบนคูปอง(A)ที่ได้รับ ลงทะเบียนที่ (www.levis.co.th/2017/winleviscarjuly) พร้อมทั้งกรอกชื่อ นามสกุล (ตามที่ระบุบนบัตรประชาชน) เบอร์โทรศัพท์และอีเมล เพื่อยืนยันการซื้อสินค้าลีวายส์® ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยผู้ร่วมรายการต้องกลับมาซื้อสินค้าลีวายส์® ที่ร่วมรายการชิ้นใดก็ได้อีกครั้งในช่วงวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 เพื่อรับคูปองพร้อมรหัสชิงโชค(B) เพื่อลงทะเบียนลุ้นรถยนต์ MG จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 504,000 บาท
 • คูปอง 1 ใบมี 1 รหัส สำหรับการลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง
 • ผู้ร่วมรายการต้องเก็บคูปองที่ได้รับในเดือนกรกฏาคมและสิงหาคมและใบเสร็จการซื้อสินค้าทั้งสองครั้งเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัลในกรณีที่ผู้ร่วมรายการได้รับรางวัล มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ร่วมรายการสละสิทธิ์และรางวัลที่ได้ให้ถือว่าเป็นโมฆะ ทั้งนี้ ต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น
 • ผู้มีสิทธิ์ในการชิงรางวัลรถยนต์ต้องทำการลงทะเบียน ทั้งในช่วงเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม 2560 เท่านั้น
 • สินค้าที่ร่วมรายการ: สินค้าทุกชิ้นในร้านลีวายส์®
 • สำหรับลูกค้าที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นที่สามารถร่วมชิงรางวัลได้ ลูกค้าต่างชาติไม่สามารถร่วมรายการได้
 • สิทธิ์ในการจับรางวัลไม่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • แคมเปญนี้ไม่ร่วมรายการรับช่องทางออนไลน์
 • กรณีที่พบว่า คูปอง/รหัสชิงโชคมิได้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด หรือมีการดัดแปลง แก้ไข ทําซ้ำ หรือได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ถือเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิด

การจับรางวัลและการประกาศรางวัล

 • บริษัทฯจะรวบรวมและพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของผู้ร่วมรายการที่ได้ทำการลงทะเบียนทั้ง 2 ครั้ง ออกมาตามจำนวนรหัสที่ผู้ร่วมรายการส่งเข้ามา เพื่อนํามาจับหาผู้โชคดีที่ร้านลีวายส์® สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกท เลขที่ 199, 199/1, 199/2 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

  จับรางวัลวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. ที่ร้านลีวายส์® สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกท เลขที่ 199, 199/1, 199/2 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

 • บริษัทฯ จะแจ้งผลการจับรางวัลให้ผู้โชคดีทราบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุอยู่ในระบบ และทาง www.levis.co.th/winleviscar และ www.facebook.com/levis.thailand หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีรายถัดไป
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัท ฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้ผู้โชคดีสำรองในอันดับต่อไป
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละห้า (5%) ของมูลค่ารางวัล
 • พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) และบริษัทในเครือรวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดและบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการชิงรางวัลได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการถ่ายรูปผู้ได้รับของรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางบริษัทฯ และประโยชน์โดยตรงและทางอ้อมในทุกกรณี
 • ภาพของรางวัลใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลอาจเปลี่ยนแปลงไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือว่าตกลงและปฏิบัติตามกติกาเงื่อนไขนี้ทุกประการ